Cơ cấu tổ chức

A. ĐẢNG ỦY XÃ DUY VINH
 I. Thông tin chung       

Tên cơ quan : Đảng ủy xã Duy Vinh
            Địa chỉ         : Thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại    : 0235.3877620

II. Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí       : Phan Công Nhanh

- Chức vụ        : Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại : 0973015454

- Mail   : nhanhpc@quangnam.gov.vn nhanhvinhnam@gmai.com;

                       

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Đồng chí       : Huỳnh Văn Tuấn

- Chức vụ        : Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Số điện thoại : 0905645012

- Mail               : tuanhv@quangnam.gov.vn; hvtuan123@gmai.com

Phó Bí thư Đảng ủy

- Đồng chí       : Nguyễn Sáu

- Chức vụ        : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại :0982.692.945

- Mail               : saun@quangnam.gov.vn; sauduyvinh@gmai.com

* Trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư, phó bí thư

1. Đồng chí Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy là người chịu trách nhiệm cao nhất trước BCH Đảng bộ, BTV Đảng ủy; cùng BCH, BTV chịu trách nhiệm trước huyện ủy, BTV, Thường trực Huyện ủy, trước Đảng bộ và nhân dân xã về sự lãnh đạo của Đảng trên mọi lĩnh vực của địa phương và chịu trách nhiệm trực tiếp về các nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

1.1 Chủ trì các công việc của BCH, BTV, chủ trì các hội nghị BCH, BTV; chủ động đề xuất những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra BCH, BTV thảo luận, quyết định. Kết thúc hội nghị chủ trì kết luận và lấy biểu quyết thông qua.

1.2 Chỉ đạo tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ và nhân dân, trực tiếp quán triệt trong BCH, BTV; định hướng chuẩn bị chương trình hành động của Đảng ủy về cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trình Hội nghị BCH quyết định.

1.3 Tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ toàn diện của địa phương; trực tiếp giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Quân sự kiêm Chính trị viên trưởng, chỉ đạo và chịu trách nhiệm những vấn đề về quốc phòng- an ninh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức - cán bộ ở địa phương; chủ động đề xuất biện pháp cải tiến và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo chế độ sinh hoạt của BCH, BTV Đảng ủy đúng qui chế và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; là trung tâm đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và toàn đảng bộ.

1.4 Chỉ đạo sơ kết, tổng kết theo định kỳ về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nhiệm vụ quan trọng của địa phương.

1.5 Thay mặt BCH báo cáo với huyện ủy và thông báo cho cấp dưới về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy địa phương và hoạt động của cấp ủy theo chế độ qui định. Khi cần thiết thì trực tiếp báo cáo với BTV, Thường trực huyện ủy và chịu trách nhiệm về những báo cáo đó.

1.6 Phụ trách chung kiêm công tác giáo dục chính trị tư tưởng - Tuyên giáo - Bí thư Chi bộ Quân Sự và trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch, các dự án đầu tư, xây dựng cơ bản.

1.7 Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV về toàn bộ hoạt động của HĐND xã theo qui định của pháp luật; cùng với Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, giám sát hàng năm, các kỳ họp HĐND, các quyết định quan trọng của HĐND cần xin ý kiến BCH, BTV trước khi trình HĐND quyết định. Hoạt động theo Luật tổ chức HĐND và UBND.

2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực

Cùng với Bí thư và Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm toàn bộ công việc và hoạt động của BTV Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp những công việc được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

2.1 Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đồng chí Bí thư Đảng ủy về: thẩm định các chương trình công tác của BTV, BCH, chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Chủ động và cùng với Bí thư Đảng ủy chuẩn bị chương trình các hội nghị (các cuộc họp) BCH, BTV. Trực tiếp giải quyết các công việc do Bí thư phân công, xử lý các công việc của Bí thư khi bí thư đi vắng và ủy quyền, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy; theo dõi nguồn tài chính, ngân sách của Đảng, hằng năm báo cáo tổng kết công khai thu chi các khoản của Đảng cho BTV, BCH; phối hợp công tác giữa Đảng ủy với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên và của Đảng bộ.

2.2 Phụ trách công tác Tổ chức, công tác dân vận, công tác thi đua khen thưởng trong Đảng. Hằng quí, chủ trì làm việc với các cơ quan theo qui chế làm việc của BCH trên từng lĩnh vực.

2.3 Trực tiếp làm Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng trước tập thể Đảng ủy và UBKT cấp trên.

2.4 Trực tiếp làm Trưởng Khối Dân vận Đảng ủy.

3. Đồng chí Phó bí thư phụ trách chính quyền

Cùng với Bí thư và phó bí thư thường trực chịu trách niệm về toàn bộ công việc và hoạt động của BTV Đảng ủy, đồng thời chịu trách nhiệm về những công việc được phân công.

Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể:

3.1 Chịu trách nhiệm trước BCH, BTV và đ/c Bí thư Đảng ủy về toàn bộ hoạt động của UBND xã và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước theo qui định của pháp luật; xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình hành động của BCH, BTV; Nghị quyết của HĐND xã và cơ quan nhà nước cấp trên về KT- XH- QP- AN xây dựng Đảng, công tác tổ chức- cán bộ thuộc khối chính quyền; chỉ đạo công tác qui hoạch hằng năm, 5 năm; chỉ đạo xây dựng các dự án KT- XH- QP-AN để đưa ra BCH, BTV thảo luận quyết định.

3.2 Phụ trách công tác Nội chính, chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo tình hình KT- XH- QP- AN, công việc chỉ đạo chủ yếu của UBND xã cho BTV, BCH theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.

III. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Duy Vinh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí:

01. Đ/c Lê Công Cách

02. Đ/c Nguyễn Thanh Hát

03. Đ/c Vũ Mạnh Hùng

04. Đ/c Phan Thị Lanh

05. Đ/c Võ Thị Mai

06. Đ/c Phan Công Nhanh

07. Đ/c Đoàn Văn Quốc

08. Đ/c Nguyễn Sáu

09. Đ/c Nguyễn Văn Tài

10. Đ/c Nguyễn Thu Thảo

11. Đ/c Nguyễn Văn Thuận

12. Đ/c Phan Thị Thu Trinh

13. Đ/c Nguyễn Thanh Trịnh

14. Đ/c Đoàn Ngọc Trung

15. Đ/c Huỳnh Văn Tuấn

IV. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Duy Vinh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí:

01.  Đ/c Phan Công Nhanh

02.  Đ/c Huỳnh Văn Tuấn

03.  Đ/c Nguyễn Sáu

04. Đ/c Nguyễn Văn Tài

05. Đ/c Phan Thị Lanh

V. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Duy Vinh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí:

01. Đ/c Lê Văn Ba

02. Đ/c Vũ Mạnh Hùng

03. Đ/c Nguyễn Thu Thảo

04. Đ/c Nguyễn Thanh Trịnh

05. Đ/c Huỳnh Văn Tuấn

                                   

             B. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ DUY VINH

 I. Thông tin chung       

Tên cơ quan : Hội đồng nhân dân xã Duy Vinh
            Địa chỉ         : Thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại    : 0235.3877620

II. Cơ cấu tổ chức

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Đồng chí       : Phan Công Nhanh

- Chức vụ        : Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại : 0973015454

- Email : nhanhpc@quangnam.gov.vn; nhanhvinhnam@gmai.com

2. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Đồng chí       : Nguyễn Thanh Trịnh

- Chức vụ        : Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại : 0986802397

- Email : trinhnt@quangnam.gov.vn; thanhtrinhnguyendv@gmail.com

III. Các ban Hội đồng nhân dân xã                     

1. Ban Kinh tế - Xã hội

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Phan Thị Lanh

Chủ tịch UBMTTQVN xã

Trưởng ban

02

Nguyễn Văn Thuận

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Phó  trưởng ban

03

Nguyễn Đáng

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Ủy viên

04

Huỳnh Thị Thu Phương

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Ủy viên

05

Huỳnh Văn Khương

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Vĩnh Nam

Ủy viên

2. Ban Pháp chế

Stt

Họ và tên

Chức vụ

01

Võ Thị Mai

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

Trưởng ban

02

Nguyễn Nở

Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hà Mỹ

Phó  trưởng ban

03

Trần Thị Ca

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Vinh

Ủy viên

04

Lê Văn Ngọc

Đại biểu H

Ủy viên

05

Hồ Văn Tâm

Chi hội trưởng Nông dân

Ủy viên

            IV. Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Duy Vinh, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021

 

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nghề nghiệp,chức vụ

1

2

3

9

1

Trần Thị Ca

9/5/1982

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Duy Vinh

2

Trần Chương

8/10/1957

Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Vĩnh Nam

3

Nguyễn Thị Diệu

8/6/1982

Trưởng Trạm Y tế xã

4

Nguyễn Đáng

25/6/1989

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

5

Lê Công Hiền

6/6/1984

Giáo viên Trường Tiểu học Duy Vinh

6

Vũ Mạnh Hùng

15/7/1983

Phó Chủ tịch UBND xã

7

Huỳnh Văn Khương

1/1/1964

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Nam

8

Phan Thị Lanh

10/10/1970

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duy Vinh

9

Lê Thị Phương Mai

2/1/1966

Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Vĩnh Nam

10

Võ Thị Mai

19/3/1980

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Duy Vinh

11

Đỗ Ngọc Nga

1966

Chi hội  trưởng Nông dân thôn Đông Bình

12

Lê Văn Ngọc

20/8/1973

Đảng viên chi bộ thôn Hà Nam

13

Phan Công Nhanh

1/1/1968

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã

14

Võ Đức Nhiên

3/3/1962

Đại diện Phật giáo xã Duy Vinh

15

Nguyễn Nở

16/4/1978

Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hà Mỹ

16

Huỳnh Thị Thu Phương

13/6/1981

Phó chủ  tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã

17

Trần Quốc Quang

13/10/1989

Thôn đội trưởng thôn Hà Mỹ

18

Đoàn Văn Quốc

12/2/1983

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã

19

Nguyễn Sáu

8/12/1969

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

20

Nguyễn Văn Tài

27/4/1983

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

21

Hồ Văn Tâm

12/1/1980

Chi hội trưởng Nông dân thôn Hà Nam

22

Nguyễn Thu Thảo

4/9/1989

Công chức Tư pháp – Hộ tịch

23

Nguyễn Văn Thuận

20/10/1994

Bí thư Đoàn Thanh niên xã

24

Phan Thị Thu Trinh

20/12/1988

Công chức Tài chính – Kế toán

25

Nguyễn Thanh Trịnh

2/5/1969

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

26

Đoàn Ngọc Trung

26/12/1977

Trưởng Công an xã Duy Vinh

27

Huỳnh Văn Tuấn

2/8/1982

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 


C. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH


 I. Thông tin chung       

Tên cơ quan : Uỷ ban nhân dân xã Duy Vinh
            Địa chỉ         : Thôn Hà Mỹ, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại    : 0235.3877620

II. Tổ chức bộ máy

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã

- Đồng chí       : Nguyễn Sáu

- Chức vụ        : Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại :0982.692.945

- Email : saun@quangnam.gov.vn; sauduyvinh@gmai.com

Đồng chí Nguyễn Sáu – Chủ tịch UBND xã phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 36 - Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành chung mọi công việc của UBND xã và phụ trách lĩnh vực Nội chính:

+ Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Làm Chủ tài khoản, điều hành dự toán ngân sách theo luật định và phê duyệt các hạng mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền hoặc phân quyền.

+ Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả ở xã. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ công chức thuộc UBND theo quy định.

+ Làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Ký ban hành tất cả các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND xã và hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến UBND xã.

+ Thực hiện công tác đối ngoại, phát ngôn, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng; công tác thi đua - khen thưởng, đề nghị kỷ luật.

+ Thực hiện quy định về sử dụng lao động đối với cán bộ công chức, đề nghị luân chuyển vị trí việc làm đối với cán bộ công chức và bổ nhiệm, cho thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách theo thẩm quyền.

+ Áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong phạm vị được phân quyền.

+  Theo dõi và chỉ đạo các ngành Công an, Quân sự, Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ  - Văn phòng.   

+ Giữ mối quan hệ phối hợp hoạt động với thường trực HĐND, UBMTTQVN xã và theo dõi phụ trách thôn Vĩnh Nam.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Đồng chí       : Nguyễn Văn Tài

- Chức vụ        : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại :0388494316

- Email : tainv2@quangnam.gov.vn ; ngvantai83@gmai.com

Đồng chí Nguyễn Văn Tài- Phó chủ tịch UBND xã

- Làm Phó chủ tịch thường trực UBND xã và là Phó Chủ tài khoản; được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã khi được Chủ tịch UBND xã ủy quyền bằng văn bản. Chủ trì các cuộc họp của UBND khi Chủ tịch vắng hoặc ủy quyền.

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc trên các lĩnh vực kinh tế:

+ Nông ngư nghiệp; Tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ và du lịch; Công nghiệp và xây dựng.

+ Theo dõi phụ trách các lĩnh vực Địa chính, Tài chính, thuế, môi trường, khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và theo dõi hoạt động HTXNN, nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Quản lý, đấu thầu, cho thuê quỹ đất 5%, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản.

+ Triển khai thực hiện các kế hoạch về giao thông, thủy lợi, môi trường, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, công tác chăn nuôi, thú y.

+ Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Thay mặt UBND ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND xã và hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

+ Thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

- Giữ mối quan hệ phối hợp hoạt động với thường trực HĐND, UBMTTQVN xã và theo dõi phụ trách thôn Đông Bình.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng- Phó chủ tịch UBND xã

- Đồng chí       : Vũ Mạnh Hùng

- Chức vụ        : Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

- Số điện thoại :0905300095

- Email : hungvm@quangnam.gov.vn ; mhungduyvinh@gmai.com

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã khi được Chủ tịch UBND xã ủy quyền bằng văn bản. Chủ trì các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc các cuộc họp của UBND khi Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch thường trực vắng hoặc ủy quyền. Làm Phó Chủ tài khoản các quỹ công chuyên dùng: quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chăm sóc NCT, quỹ chăm sóc trẻ em.

- Chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc trên các lĩnh vực VH-XH:

+ Theo dõi, phụ trách các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, tín dụng ngân hàng, VHTT-TT-TDTT, y tế - dân số và trẻ em, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ, tín ngưỡng tôn giáo, công tác thanh niên và các tổ chức hội đặc thù.

+ Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng hoặc Trưởng ban theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Thay mặt UBND ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND xã và hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác giảm nghèo, điều tra cung cầu lao động, các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Giữ mối quan hệ phối hợp hoạt động với thường trực HĐND, UBMTTQVN xã và theo dõi phụ trách thôn Hà Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công.

4. Ủy viên Ủy ban nhân dân xã

- Đồng chí       : Đoàn Văn Quốc

- Chức vụ        : Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

- Số điện thoại: 0905364207

- Email : quocdv@quangnam.gov.vnxadoiduyvinh@gmail.com

Đồng chí Đoàn Văn Quốc- Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực

- Chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND xã và Nhà nước cấp trên.

- Phụ trách công tác quốc phòng, quân sự địa phương gồm:

+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

+ Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

+ Trực tiếp làm Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Phó Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã và Ban chỉ huy Quân sự huyện.

+ Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ.

+ Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập….

+ Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng, quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

+ Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; từng bước thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

+ Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

- Thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực Quân sự;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công và phụ trách thôn Hà Mỹ.

5. Uỷ viên Ủy ban nhân dân xã

- Đồng chí       : Đoàn Ngọc Trung

- Chức vụ        : Trưởng Công an xã

- Số điện thoại: 0972045737

- Email             : trungdn@quangnam.gov.vn

   Đồng chí Đoàn Ngọc Trung- Ủy viên Ủy ban nhân dân xã phụ trách lĩnh vực

- Chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND trước HĐND xã và Nhà nước cấp trên.

- Phụ trách công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, gồm:

+ Tổ chức lực lượng Công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã và cơ quan Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn và tổ chức cho quần chúng làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự; công tác tôn giáo trên địa bàn quản lý.

+ Tổ chức phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên.

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự an toàn công cộng và trật tự an toàn an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vũ khí; quản lý hộ khẩu, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.

+ Tổ chức việc quản lý, giáo dục các loại đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã theo quy định của pháp luật.

+ Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên.

+ Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã bảo vệ các công trình trọng điểm Quốc phòng, An ninh; tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã.

+ Xây dựng nội bộ lực lượng Công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao.

 + Chịu trách nhiệm phân công công việc và việc thực hiện nhiệm vụ đối với cấp phó và Công an viên của xã.

- Thực hiện tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời chất vấn liên quan đến lĩnh vực Công an;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND xã phân công và phụ trách thôn Trà Đông.     

            III. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Cụ thể như sau:

a. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

b. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

c. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.


Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000103060

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)