Chi tiết tin

NGÀY 19/5/2024, LÀ NGÀY BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2024- 2029
Người đăng: Vũ Mạnh Hùng .Ngày đăng: 17/05/2024 .Lượt xem: 569 lượt.

Để cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2024-2029 thực sự dân chủ, đúng pháp luật nhằm lựa chọn người có uy tín, trình độ, năng lực tổ chức thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao, UBND xã Duy Vinh xây dựng chương trình phục vụ tuyên truyền bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2024-2029 với những nội dung như sau:

I. Căn cứ pháp lý tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn:

- Luật thực hiện dân chủ cơ sở, ngày 10/11/2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện dân chủ cơ sở;

- Công văn số 33/UBND-NV, ngày 08/01/2024 của UBND huyện Duy Xuyên; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện Duy Xuyên về việc bầu cử Trưởng thôn, Khối phố trên địa bàn huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2024-2029 và Công văn số 05/NV-XDCQ ngày 29/01/2024 của Phòng Nội vụ huyện Duy Xuyên về việc hướng dẫn bầu cử Trưởng thôn, Khối phố trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2024-2029;

II. Về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức bầu cử Trưởng thôn:

1. Thời gian: Bầu cử chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2024- 2029 trên địa bàn toàn huyện Duy Xuyên là ngày Chủ nhật, 19/5/2024.

UBND xã quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn chậm nhất là 20 ngày trước ngày tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn (Tức từ ngày 29/4/2024 trở về trước);

2. Địa điểm: Địa điểm tiến hành bầu cử Trưởng thôn tại nhà sinh hoạt văn hoá của từng thôn. Riêng thôn Hà Nam được tiến hành tại điểm chính nhà sinh hoạt văn hoá thôn Hà Nam.

3. Hình thức tổ chức bầu Trưởng thôn: Thực hiện theo quy định mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, bầu cử chức danh Trưởng thôn lần này sẽ được tổ chức bằng hình thức họp cộng đồng dân cư của từng thôn đồng loạt vào ngày 19/5/2024 để giới thiệu nhân sự và thống nhất hình thức bầu cử có thể bằng cách giơ tay biểu quyết tại cuộc họp hoặc hình thức bỏ phiếu kín.

III. Tiêu chuẩn Trưởng thôn và quy trình giới thiệu người ứng cử Trưởng thôn:

1. Tiêu chuẩn Trưởng thôn:

- Phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn;

- Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các các quy định của địa phương;

- Từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được Nhân dân tín nhiệm;

- Có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao;

2. Quy trình giới thiệu người ứng cử chức danh Trưởng thôn:

- Bước 1: Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp Ban công tác Mặt trận ở thôn để dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn; báo cáo chi uỷ chi bộ thôn để thống nhất giới thiệu 01 người ra ứng cử Trưởng thôn.

- Bước 2: Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức cuộc họp ở thôn sau khi có ý kiến của chi uỷ chi bộ để quyết định danh sách chính thức người ứng cử. Nội dung cuộc họp phải lập thành biên bản (theo mẫu 05 Nghị định 59/2023/NĐ-CP) gởi tới UBND xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn (Tức từ ngày 04/5/2024 trở về trước);

IV. Các tổ chức thực hiện nhiệm vụ bầu cử chức danh Trưởng thôn:

1. Tổ bầu cử:

- Tổ bầu cử do UBND xã quyết định thành lập chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn (Tức từ ngày 09/5/2024 trở về trước);

- Thành phần tổ bầu cử gồm: đại diện Ban công tác Mặt trận thôn làm Tổ trưởng, thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn (thành viên Tổ bầu cử không thể đồng thời là người ứng cử Trưởng thôn)

- Nhiệm vụ của Tổ bầu cử:

+ Thông báo các quyết định của UBND xã liên quan đến công tác bầu chức danh Trưởng thôn đến Nhân dân ở thôn, niêm yết tại nhà sinh hoạt văn hoá thôn và thông báo trên hệ thống loa của thôn hoặc bằng hình thức khác chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức bầu chức danh Trưởng thôn (Tức từ ngày 12/5/2024 trở về trước);

+ Lập, niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ của thôn, gởi giấy mời các thành phần được triệu tập tại cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu chức danh Trưởng thôn;

+ Chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu chức danh Trưởng thôn;

+ Đề xuất số lượng, danh sách Ban kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu Trưởng thôn.

2.Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu do chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư đề xuất số lượng từ 03 đến 05 người (gồm có Trưởng ban và thành viên).

- Ban kiểm phiếu được quyết định khi có trên 50% cử tri đại diện hộ tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Đối với hình thức bầu Trưởng thôn bằng cách giơ tay biểu quyết: Kiểm đếm số người giơ tay biểu quyết để bầu Trưởng thôn.

+ Đối với hình thức bầu Trưởng thôn bằng cách bỏ phiếu kín: Hướng dẫn thể lệ, cách ghi phiếu và tiến hành phát phiếu; Chuẩn bị hòm phiếu, kiểm tra hòm phiếu (mời 02 đại diện hộ tham dự cuộc họp kiểm tra hòm phiếu), niêm phong hòm phiếu, tiến hành bỏ phiếu và thực hiện kiểm phiếu sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; Khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu mời 02 đại diện cử tri hộ tham dự cuộc họp chứng kiến việc kiểm phiếu và tiến hành lập biên bản kiểm phiếu (theo mẫu 02 Nghị định 59/2023/NĐ-CP).

Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản gởi đến UBND xã, UBMTTQVN xã và lưu tại thôn.

V. Tiến hành bầu chức danh Trưởng thôn:

1. Thẩm quyền triệu tập, chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư bầu Trưởng thôn:

Tổ trưởng Tổ bầu cử từng thôn theo quyết định của UBND xã triệu tập (ký giấy mời theo mẫu), chủ trì cuộc họp cộng đồng dân cư của thôn đồng loạt vào ngày 19/5/2024 để bầu chức danh Trưởng thôn.

2. Thành phần tham dự cuộc họp cộng đồng dân cư bầu Trưởng thôn:

- Trưởng thôn, thành viên Ban công tác Mặt trận thôn và cử tri đại diện hộ.

- Cử tri đại diện hộ là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có khả năng đại diện được cho các thành viên hộ gia đình. Trường hợp hộ gia đình không có người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì đại diện hộ gia đình là người được các thành viên hộ gia đình thống nhất đề cử hoặc uỷ nhiệm.

- Cử tri đại diện hộ để thực hiện quyền bầu chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Duy Vinh là những người có tên trong danh sách cử tri đại diện hộ đã được lập và niêm yết theo từng thôn.

3. Thông tin về thời gian cuộc họp cộng đồng dân cư bầu Trưởng thôn:

Tổ trưởng Tổ bầu cử theo quyết định của UBND xã sẽ ký phát hành giấy mời (theo mẫu số 01 Nghị định 59/2023/NĐ-CP) và giấy mời phải gởi đến thành phần dự họp ít nhất trước 02 ngày tiến hành cuộc họp (Tức từ ngày 17/5/2024 trở về trước).

4. Trình tự tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư bầu Trưởng thôn:

- Bước 1: Người chủ trì cuộc họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình cuộc họp, giới thiệu người để cuộc họp biểu quyết cử làm thư ký cuộc họp. Thư ký cuộc họp được quyết định khi có trên 50% cử tri địa diện hộ tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết đồng ý.

- Bước 2: Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn giới thiệu danh sách người ứng cử do Ban công tác Mặt trận thôn đã thống nhất với chi uỷ chi bộ trước cuộc họp.

- Bước 3: Chủ trì cuộc họp đề nghị cử tri đại diện hộ tham dự cuộc họp tự ứng cử hoặc đề cử người có đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia nhân sự bầu chức danh Trưởng thôn.

- Bước 4: Cuộc họp thảo luận dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận thôn:

+ Nếu cuộc họp thống nhất theo danh sách giới thiệu của Ban công tác Mặt trận thôn (01 người) và không có người tự ứng cử cũng như đề cử thì chốt danh sách người ứng cử là 01 người để bầu vào chức danh Trưởng thôn.

+ Nếu cuộc họp thống nhất theo danh sách giới thiệu của Ban công tác Mặt trận thôn (01 người) và cuộc họp có người tự ứng cử và đề cử thêm từ 02 người trở lên thì tiến hành lấy biểu quyết bằng cách giơ tay để chọn không quá 02 người có tỷ lệ biểu quyết đồng ý từ cao đến thấp nhưng không dưới 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ tham dự cuộc họp biểu quyết.

+ Nếu cuộc họp biểu quyết chọn 02 người ứng cử chức danh Trưởng thôn có tỷ lệ biểu quyết trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ tham dự cuộc họp biểu quyết mà cuộc họp thống nhất ứng cử 02 người để bầu lấy 01 người thì người chủ trì kết luận danh sách ứng cử gồm có 02 người để bầu lấy 01 người.

+ Nếu cuộc họp biểu quyết chọn 02 người ứng cử chức danh Trưởng thôn có tỷ lệ biểu quyết trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ tham dự cuộc họp biểu quyết mà cuộc họp thống nhất hình thức bầu tròn nhân sự ứng cử 01 người để bầu thì người chủ trì lấy ý kiến biểu quyết người có tỷ lệ biểu quyết đồng ý cao hơn để đưa vào danh sách nhân sự chính thức để bầu Trưởng thôn.

- Bước 5: sau khi chốt danh sách người ứng cử chức danh Trưởng thôn, người chủ trì cuộc họp lấy ý kiến biểu quyết hình thức bầu chức danh Trưởng thôn theo 02 cách:

+ Bầu bằng cách biểu quyết giơ tay: Hình thức này chỉ thực hiện khi cuộc họp có trên 50% cử tri đại diện hộ của thôn trong danh sách cử tri tham dự cuộc họp tán thành.

+ Bầu bằng cách bỏ phiếu kín: Hình thức này được thực hiện khi cuộc họp có trên 50% cử tri đại diện hộ có mặt tại cuộc họp tán thành. Việc tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Trưởng thôn do Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức.

5. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu chức danh Trưởng thôn thống nhất theo mẫu do UBND xã phát hành có đóng dấu treo của UBND xã ở góc trái của phiếu bầu.

- Đối với phiếu bầu có 01 ứng cử viên thì cử tri đánh dấu X vào một trong hai ô đồng ý hoặc không đồng ý.

Phiếu bầu mà cử tri không đánh dấu X vào 01 trong 02 ô đồng ý và không đồng ý hoặc đánh dấu X vào cả 02 ô đồng ý và không đồng ý là phiếu không hợp lệ.

- Đối với phiếu bầu có 02 ứng cử viên thì cử tri tín nhiệm người nào để nguyên họ tên người đó, không tín nhiệm người nào thì gạch ngang giữa họ tên người đó.

Phiếu bầu mà cử tri gạch hết cả 02 ứng cử viên hoặc để nguyên 02 ứng cử viên là phiếu không hợp lệ.

6. Khai mạc và kết thúc cuộc họp cộng đồng dân cư bầu chức danh Trưởng thôn:

6.1.Khai mạc cuộc họp: Tuỳ theo tình hình của từng thôn có thể khai mạc cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn bắt đầu từ 07h30 ngày 19/5/2024 (hoặc có thể sớm hơn).

6.2. Kết thúc cuộc họp:

- Đối với hình thức bầu bằng cách giơ tay biểu quyết: sau khi có kết quả bầu chức danh Trưởng thôn bằng cách giơ tay biểu quyết, Tổ Trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử chức danh Trưởng thôn. Người trúng cử chức danh Trưởng thôn phải đảm bảo tỷ lệ trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ của thôn đó biểu quyết đồng ý.

Người trúng cử Trưởng thôn ra mắt, nhận nhiệm vụ tại cuộc họp cộng đồng dân cư ở thôn và người chủ trì kết luận cuộc họp.

- Đối với hình thức bầu bằng cách bỏ phiếu kín: cuộc họp kết thúc khi có trên 50% trên tổng số cử tri đại diện hộ bỏ phiếu (phấn đấu đạt trên 90%). Sau khi Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử công bố kết quả bầu cử. Người trúng cử chức danh Trưởng thôn phải là người có số phiếu bầu trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ của thôn đó tín nhiệm (đối với thôn có 01 ứng cử viên) và là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất và phải đảm bảo trên 50% so với tổng số cử tri đại diện hộ của thôn đó tín nhiệm (đối với thôn có 02 ứng cử viên).

Người trúng cử Trưởng thôn ra mắt, nhận nhiệm vụ tại cuộc họp cộng đồng dân cư ở thôn và người chủ trì kết luận cuộc họp.

Lưu ý: Nếu cả 2 hình thức bầu cử mà không xác định được người trúng cử thì Tổ bầu cử nêu rõ lý do không bầu được Trưởng thôn trong biên bản cuộc họp để báo cáo UBND xã xem xét, quyết định việc tổ chức bầu lại.

VI. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định đã được cộng đồng dân cư thống nhất tại cuộc họp, UBND xã xem xét, quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn.

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi có quyết định công nhận của UBND xã.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
KỲ HỌP THỨ 10 HĐND XÃ DUY VINH (Ngày đăng: 13/07/2024 )
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ (Ngày đăng: 02/07/2024 )
HỌP MẶT NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 (Ngày đăng: 29/06/2024 )
BỆNH VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN- HỘI AN KHÁM, TƯ VẤN SỨC KHOẺ VÀ CẤP THUỐC MIỄN PHÍ CHO BÀ CON XÃ DUY VINH (Ngày đăng: 29/06/2024 )
ĐẢNG BỘ XÃ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (Ngày đăng: 27/06/2024 )
TẬP HUẤN LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG CỐT CÁN NĂM 2024 (Ngày đăng: 20/06/2024 )
NGÀY 21/6- NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Ngày đăng: 20/06/2024 )
TỌA ĐÀM CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN LÊN TRẠM KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Ngày đăng: 19/06/2024 )
NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNeID TỪ NGÀY 1/7/2024 (Ngày đăng: 19/06/2024 )
LỄ CÔNG BỐ THÔN HÀ MỸ ĐẠT CHUẨN THÔN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2023 (Ngày đăng: 19/06/2024 )
Các tin cũ hơn:
SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (17/05/2024 )
TỔ CHỨC HỌP MẶT HỘI ĐÒNG HƯƠNG DUY VINH TẠI TP. ĐÀ NẴNG (17/05/2024 )
Duy Vinh tổ chức Lễ kỷ nuiệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (16/05/2024 )
TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG PHUC VỤ BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NHIỆM KỲ 2024- 2029 (16/05/2024 )
Tập huấn Luật trẻ em, phòng tránh bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, tâm sinh lý trẻ em vị thành niên và kỹ năng sử dụng mạng an toàn (13/05/2024 )
KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (09/05/2024 )
TUYÊN TRUYỀN TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ CÁC BỆNH GIAO MÙA CHO CÁN BỘ CÁN BỘ HỘI VIÊN NGƯỜI CAO TUỔI (09/05/2024 )
Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp 2024 (09/05/2024 )
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- MỐC SON LỊCH SỬ (03/05/2024 )
THÔNG BÁO DI DỜI MỘ KHU VỰC KÊNH ĐÁ CÁNH ĐỒNG 19/5 (02/05/2024 )
    
1   2  
    

Chính phủ điện tửTra cứu văn bản

Tình hình xử lý hồ sơ

Liên kết Website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập

0000103008

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DUY VINH
Địa chỉ : Xã Duy Vinh - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)